Privacyverklaring

U kunt uw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming: Jolijn Sorgdrager
06 – 25256610
info@inbw.nl

Privacy Reglement   

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens 
De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Voor een goede behandeling en volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier bij te houden. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als uw oefentherapeut uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.    

Beveiliging van uw gegevens 
De praktijk draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Papieren dossiers liggen opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het cliëntenadministratieprogramma Winmens ook beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd. De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding (Vecozo).     

Bewaartermijn 
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat zij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw oefentherapeut afspraken maken.    

Recht op inzage en afschrift 
U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag zij een vergoeding vragen.    

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens 
Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de oefentherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt haar ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.    

Recht op verwijdering en vernietiging 
U kunt uw oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij zij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.    

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres 
Bijzondere persoonsgegevens: 
- de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie
- het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. 
Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.       

Contactpersoon
U kunt uw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon 
Functionaris voor de gegevensbescherming: Jolijn Sorgdrager
06 – 25256610
info@inbw.nl
U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek. 
U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl    

Adres

Evenaar 16,7891 CE Klazienaveen

Mobiel

06 25 25 66 10

Email

info@inbw.nl

Foto's ©Platform kinderoefentherapie